Gratis elektronische bibliotheek

Classics in European Languages - In de Oer-wouden van Afrika (geïllustreerd) - Jules Verne

Jules Verne boek Classics in European Languages - In de Oer-wouden van Afrika (geïllustreerd) Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2015
DIMENSIE: 12,29
ISBN: 1230000781824
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jules Verne

Omschrijving:

''En is er geen Amerikaansche Congo?'' vroeg Max Huber. ''Amerika heeft zelf land genoeg'', antwoordde John Cort, ''er valt nog genoeg te ontginnen tusschen Alaska en Texas en men behoeft waarlijk niet naar vreemde koloniën uit te zien, als men binnen eigen grenzen nog zooveel te doen heeft, zou ik meenen.'' ''En dus zullen de Amerikanen Afrika maar overlaten aan de Engelschen, Duitschers, Hollanders, Portugeezen, Franschen, Italianen, Spanjaarden, Belgen?'' ''De Amerikanen hebben er niets te doen'', hernam John Cort, ''evenmin als de Russen, en om dezelfde reden.'' ''En die is?'' ''Dat men niet ver loopt om datgene te halen, wat men thuis onder zijn bereik heeft.'' ''Nu, ik geloof toch, dat de Amerikaansche regeering op een goeden dag haar deel zal komen eischen van die groote Afrikaansche taart!'' antwoordde Max Huber, ''er is nu reeds een Fransch Congo, een Belgisch Congo, een Duitsch Congo, zelfs een Onafhankelijke Congostaat, en van al dat land, dat wij nu reeds drie maanden doorkruisen....'' ''Als touristen, Max, niet als veroveraars!'' ''Nu, van al dat land moet Amerika ook zijn deel nemen. Er zijn hier vruchtbare streken, die slechts op ontginning wachten.'' ''Onder die afschuwelijk brandende zon'', voegde John Cort er bij, terwijl hij zijn voorhoofd afwischte. ''Ba, daar let ik niet meer op!'' riep Max Huber, ''ik ben reeds aan het klimaat gewend en bijna een neger geworden!'' ''Bijna! Het scheelt nog veel voor wij met onze dunne huid op die zwartjes lijken, gij als Franschman evenmin als ik als Amerikaan. Maar toch hebben wij een belangwekkende reis gemaakt, Max, en het wordt tijd dat wij naar Libreville terugkeeren om in de factorijen wat van onzen drie-maandschen tocht te bekomen.'' ''En toch heeft die reis mij niet opgeleverd wat ik er van verwacht had.'' ''Wat zegt gij daar, Max? Honderden mijlen zijn wij door geheel onbekende landen getrokken, wij hebben onze geweren moeten gebruiken tegen de assegaaien en pijlen van vijandige inlanders, wij hebben jacht gemaakt op den Numidischen leeuw, zoowel als op den Lybischen panter, wij hebben zooveel olifanten geschoten, dat van hunne slagtanden toetsen kunnen gemaakt worden voor alle piano's ter wereld, en nog ben je niet tevreden?'' ''Ja en neen, John. Alles wat gij daar opnoemt zijn de gewone ontmoetingen van elken Afrikaanschen ontdekkingsreiziger. Lees maar eens de reisbeschrijvingen van Barth, Burton, Speke, Grant, du Chaillu, Livingstone, Stanley, Serpa Pinto, Anderson, Cameron, Brazza, Wissmann en hoe al die dappere mannen meer mogen heeten.'' ''En wat hadt gij dan wel op onze reis meenen te vinden?'' vroeg John Cort. ''Iets buitengewoons, iets vreemds en zeldzaams.'' ''Nu, de reis is nog niet achter den rug'', hernam de Amerikaan; ''het zal nog wel vijf of zes weken aanhouden, eer wij in Libreville zijn.'' ''Alsof ons dan nog iets kon overkomen, zooals wij nu reizen in dezen wagen! Het lijkt waarlijk wel een tochtje met een diligence!'' Kort daarop bleef de wagen staan bij een heuveltje, waarop een zestal mooie boomen groeiden, de eenige in deze uitgestrekte vlakte. Het was zeven uur in den avond en daar op dezen achtsten Noorderbreedtegraad de schemering slechts zeer kort duurt, zou de nacht spoedig vallen. En dan zou het zeer donker zijn, want dikke wolken pakten zich aan den hemel samen. De reiswagen, die alleen bestemd was voor het vervoer der reizigers en dus geen koopwaren of proviand bevatte, rustte op een zwaar onderstel met vier breede wielen en werd door zes ossen getrokken. Door een schot was zij inwendig in twee kamertjes verdeeld; het achterste, bestemd voor de twee jongelieden John Cort en Max Huber, zooals wij reeds gehoord hebben een Amerikaan en een Franschman, het voorgedeelte in gebruik bij een Portugeesch koopman, Urdax genaamd, en den ''voorlooper'' Khamis. Deze voorlooper--de man, die steeds aan het hoofd van de karavaan gaat--was een neger van Kameroen en volkomen geschikt als gids door de brandend heete vlakten van Oebanghi. Drie maanden geleden was deze eenvoudige, maar zeer sterke reiswagen uit Libreville, de hoofdstad van Fransch Congo, vertrokken. In Oostelijke richting gaande, was zij op de vlakten van de Oebanghi gekomen, die hunnen naam danken aan een der voornaamste rechter zijstroomen van de Congo- of Zaïre-rivier. Deze streek strekt zich uit ten Oosten van Duitsch Kameroen, en hare grenzen kunnen niet met nauwkeurigheid worden aangegeven. Zij kenmerkt zich door een machtigen plantengroei en hier en daar, maar op groote afstanden van elkander, liggen dorpen, waarvan de bewoners onafgebroken met elkander strijd voeren en waarvan enkele, zooals bijvoorbeeld de Mouboutou-negers, tusschen het Nijlbekken en de Congo, menscheneters zijn. En het is afschuwelijk, maar meerendeels slachten deze kannibalen kinderen, die in deze streek zoo weinig in tel zijn, dat men ze als geld gebruikt en er koopwaren mede betaalt. De rijkste neger is dan ook hij, die de meeste kinderen heeft! En al was de Portugees Urdax met zijn reisgenooten niet bepaald door deze gevaarlijke streek gegaan, toch hadden zij af en toe ontmoetingen met deze woeste Congo-negers gehad, die alleen door geweerschoten op eenigen afstand konden gehouden worden. Dicht bij een dorp, nabij de bronnen van de Bahar-el-Abiad, hadden John Cort en Max Huber echter gelegenheid gehad een kind te redden van het vreeselijk lot dat hem dreigde en dit voor enkele snuisterijen en kralen van de kannibalen afgekocht. Het was een knaap van tien jaren, gezond en sterk, uit wiens oogen schranderheid sprak en die voor zijne redders groote aanhankelijkheid aan den dag legde. De arme jongen, die aan zijn ouders en aan zijn stam ontroofd was, heette Llanga en leefde sedert als aangenomen kind van Max Huber en John Cort in de factorijen van Libreville, waar hij alle gelegenheid had wat Fransch en Engelsch te leeren. Toen de wagen voor dien nacht halt hield, werden de ossen afgespannen en de vermoeide dieren legden zich dadelijk neder. Het proviand en de buitgemaakte slagtanden waren toevertrouwd aan de dragers, een vijftigtal Kameroen-negers, en op last van John Cort werd onder de prachtige tamarindeboomen een soort kampement ingericht. Van droge takken werden twee groote vuren aangelegd en voorraad antilopenvleesch was rijkelijk aanwezig. Zoo kon een goede maaltijd gehouden worden, zonder dat groot gevaar te duchten was, want, zooals van zelf spreekt, bevatte de wagen voor het persoonlijk gebruik der drie blanken een flink getal uitstekende vuurwapenen en ammunitie. Niettemin bepaalde de voorlooper, toen de karavaan zich ter ruste zou leggen, dat eenige mannen beurtelings twee uren zouden waken, hetgeen in deze streken altijd raadzaam is, zoowel tegen vier- als tweebeenige aanvallers. Ten opzichte der veiligheid verzuimde Urdax dan ook geen enkelen maatregel. Deze Portugees was een krachtig gebouwd man van omstreeks vijftig jaren, die met de leiding eener karavaan ten volle vertrouwd was, en in den voorlooper Khamis, een vijf en dertigjarige neger, zeer vlug, zeer koelbloedig en zeer dapper, had hij een uitnemende hulp. Het was aan den voet van een der tamarindeboomen, dat de drie blanken zich nederzetten voor het maal, dat door Llanga gebracht werd en onder het eten werd de verdere tocht besproken. ''Wij moeten nu Zuidwestelijk gaan'', zei Urdax. ''Ja, want ik geloof dat wij vlak Zuid een dicht woud voor ons hebben.'' ''Ja, een zeer dicht, bijna ondoordringbaar woud'', beaamde de Portugees; ''wilden wij het Oostelijk omtrekken, dan zouden daartoe maanden noodig zijn. Maar Westelijk komen wij aan de Oebanghi, dicht bij de stroomversnellingen van de Congo.'' ''Maar zou het de reis niet bekorten als wij dwars door dat woud trokken?'' vroeg Max Huber. ''Ja, het zou een paar weken uitsparen.'' ''En waarom doen wij dat dan niet?'' ''Omdat het woud ondoordringbaar is.'' ''Kom, dat geloof ik niet!'' riep de jonge Franschman. ''Ondoordringbaar misschien niet voor voetgangers'', hernam de Portugees, ''hoewel ik daarvan ook nog niet eens zeker ben, maar voor wagens is het zeker ondoenlijk.'' ''En heeft nooit iemand beproefd dat woud door te trekken?'' ''Beproefd misschien wel, maar gelukt is het zeker niet en in Kameroen zoowel als in den Congo zou ieder u zulk een onderneming afraden.--Het is de vraag of men met de bijl of met vuur er een weg doorheen zou kunnen maken en nu spreek ik nog niet eens van de reusachtige doode boomen, die onoverkomelijke hinderpalen vormen.'' ''Onoverkomelijk Urdax!'' spotte de ongeloovige Max. ''Komaan Max'', zei John Cort, ''denk toch niet aan zoo iets onzinnigs en wees liever blij, dat wij zulk een woud kunnen omtrekken. Ik heb geen lust mij in zulk een doolhof te wagen!'' ''Wie weet wat er in verborgen is!'' ''En wat zou er in verborgen zijn, Max? Onbekende rijken, betooverde steden, vreemde dieren

...bsite bank72.nl. Helemaal vrij. U vindt Classics in European Languages - De wonderstraal (geïllustreerd) in PDF, ePUB, MOBI ... Boogsy e-book prijsvergelijker - In reis nei de moanne ... ... . Classics in European Languages - In de Oer-wouden van Afrika (geïllustreerd) Added 38 mins ago. Noem Het Liefde. Added 7 mins ago. Het kleine huis op de prairie. Added 53 mins ago. Ruimte. Added 50 mins ago. Veteranen. Added 52 mins ago. Allereerste voelboekje. Added 36 mins ago. De oudste jongen. De kracht van het boek schuilt in de eenvoud: alles is er al in het Nu. Als je je hiervan bewust wordt, ... bol.com | Classics in European Languages - Robur de ... ... . De oudste jongen. De kracht van het boek schuilt in de eenvoud: alles is er al in het Nu. Als je je hiervan bewust wordt, zul je ook in staat zijn je te bevrijden van je denken en je ego los te laten. Met dit inspirerende boekje, gebaseerd op De Kracht van het Nu, wordt het makkelijker om Tolles advies in de praktijk te brengen. Classics in European Languages - In de Oer-wouden van Afrika (geïllustreerd) Zet het blauw van de zee enz; Lean leiders ontwikkelen op alle niveaus; Een Eeuw Vogels Beschermen + Dvd; Zo maak ik me sterk; Pc; Ben haring tekenaar v.h. kl. gebaar; 1 Office Talk; Eerste hulp bij katholieke begrippen; Bachs cantates toen en nu Het was inderdaad vreemd, maar wat kon men verwachten van die woeste stammen van de Boven-Oebanghi? Een half uur verstreek, zonder dat er eenige verandering in den toestand kwam. Tusschen het kampement en de vuren scheen de vlakte werkelijk volkomen eenzaam....