Gratis elektronische bibliotheek

Classics in European Languages - Het loterijbriefje (geïllustreerd) - Jules Verne

Je vindt hier Classics in European Languages - Het loterijbriefje (geïllustreerd) pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2015
DIMENSIE: 3,2
ISBN: 1230000781701
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jules Verne

Omschrijving:

'Hoe laat is het thans? Het kan onmogelijk vroeg meer zijn. Kijk eens.'' Die vraag werd gedaan door vrouw Hansen, terwijl zij de asch uit hare tabakspijp klopte en den laatst ingezwolgen tabaksrook in dikke krullen naar de gekleurde balken van het plafond met een soort welbehagen uitblies. 'Ja, ik zal even zien, moeder. Het is zes minuten voor achten,'' antwoordde Hulda. 'Het is niet waarschijnlijk, dat wij dezen nacht nog reizigers zullen moeten opnemen.'' 'Waarom niet?'' 'Het weer is te slecht. Zie de lucht eens grauw zijn en de wolken door den stormwind voortgejaagd worden.'' 'Dat is zoo, misschien hebt gij gelijk. Maar, hoe het ook zij, de kamers zijn gereed en ik zal het wel hooren, wanneer buiten geroepen wordt. Wees dus onbezorgd. Alles is beredderd.'' 'Is uw broeder teruggekomen?'' 'Neen, nog niet.... Maar verwacht gij hem dan terug, moederlief?'' vroeg Hulda. 'Heeft hij dan niet gezegd, dat hij heden thuis zou komen? Mij dunkt toch zoo.'' 'Neen, moeder. Hoe komt gij er aan? Ik meen, dat zulks onmogelijk kan. Het is te ver.'' 'Onmogelijk?.... Wat bedoelt gij daarmede? Is hij dan op de jacht?'' 'Neen, Joël strekt thans een reiziger tot gids naar het Tinnermeer, en....'' 'Welnu, en?'' 'En, daar hij zeer laat vertrokken is, geloof ik niet dat hij voor morgen te Dal terug zal kunnen zijn.'' 'Neen, daarvan heeft hij mij niets gezegd.... Hij zal dus te Moel overnachten?'' 'Ongetwijfeld moet hij dat, moeder, tenzij hij....'' 'Tenzij. Nu, ga voort.... Waarom aarzelt gij, Hulda? Tenzij....'' 'Tenzij hij naar Bambel ga, om een bezoek aan den pachter Helmboë te brengen....'' 'En vooral aan zijne dochter! Is het niet zoo? Raad ik niet veel beter, Hulda?'' 'Ja moeder, aan Siegfrid, mijn beste vriendin, die ik als eene dierbare zuster liefheb,'' antwoordde het jonge meisje met een glimlach. 'Zoudt gij iets tegen dat bezoek hebben? Zou u dat hinderen?'' Vrouw Hansen keek hare dochter een oogenblik aan, maar hernam spoedig daarop: 'Kom, Hulda, doe de deur dicht en laten wij slapen gaan. Ik heb rust noodig.'' 'Gij gevoelt u toch niet onwel, lieve moeder? Gij maakt mij inderdaad bezorgd.'' 'Neen, ik gevoel mij integendeel zeer wel. Maar waarom die vraag? Waarom die bezorgdheid?'' 'Omdat gij zoo vroeg te bed wilt, moeder. Dat ben ik niet van u gewoon.'' 'Dat is zoo; maar ik moet vroeg te bed gaan, omdat ik morgenochtend bijtijds wil opstaan.'' 'Waarom, moederlief?'' 'Ik ben voornemens naar Moel te gaan. En daartoe mag ik mij niet te laat op weg begeven.'' 'Naar Moel? Wat wilt gij er doen?'' 'Moet ik onzen voorraad levensmiddelen niet aanvullen voor het zomerseizoen, dat voor de deur staat?'' 'Is dan de bode van Christiania met zijne kar met wijn en eetbare waren te Moel aangekomen?'' 'Ja, Hulda,'' antwoordde vrouw Hansen. 'Dezen namiddag heeft Lengling, de meesterknecht van den houtzaagmolen, hem ontmoet, en die heeft mij in het voorbijgaan op de hoogte gebracht. Van onzen voorraad ham en gerookte zalm is niet veel over, en ik wil niet op een gegeven oogenblik het noodige missen. Wanneer het weer beter wordt, zult gij de toeristen voor en na zien opdagen, om hunne uitstapjes in het Telemarksche te beginnen. Onze herberg moet dan behoorlijk voorzien zijn, om hen naar eisch te kunnen ontvangen, en zij moeten er alles kunnen vinden, wat zij gedurende hun verblijf noodig mochten hebben. Weet gij wel....'' 'Wat, moeder?'' 'Dat het reeds de 15de April is, Hulda. De fraaie dagen zullen nu wel ras komen.'' 'De 15de April!'' mompelde het jonge meisje binnensmonds en als in gedachten verzonken. 'Ik zal mij dus morgen met dat alles bezighouden,'' hernam vrouw Hansen. 'In twee uren tijd zal ik onze inkoopen gedaan hebben en zal ik zorgen, dat de bode het gekochte hier zal brengen. Daarna zal ik met Joël in zijn karretje terugkeeren. Mij dunkt, dat dit zoo goed en wel overlegd is. Vindt ge niet?'' 'Zeker, moeder, maar wanneer gij den postbode mocht ontmoeten, vergeet dan niet hem te vragen, of hij niet een brief voor ons heeft.... Zult gij het niet vergeten?'' 'Een brief voor ons of.... voor u, nietwaar? Het is intusschen niet onmogelijk, want de laatste brief van Ole dagteekent reeds van meer dan een maand geleden.'' 'Ja, een maand!.... meer dan een maand!'' zuchtte het jonge meisje zacht, maar toch hoorbaar. 'Berokken u geen voorbarig verdriet, Hulda,'' vervolgde vrouw Hansen. 'Het uitblijven van dat schrijven kan ons niet bevreemden. Daarenboven al zou de postbode van Moel niets meegebracht hebben, dan moet u dat nog niet ontmoedigen; want wat niet langs Christiania komt, kan ons langs Bergen bereiken.'' 'Ongetwijfeld, moeder,'' antwoordde Hulda, 'maar kan ik het helpen, dat ik bezorgd ben? Ja, het is mij bang om het hart, maar is dat te verwonderen? De vischwaters van New-Foundland zijn zoo ver van hier! Een geheele Oceaan scheidt ons en dat nog wel in het barre seizoen! Het zal weldra een jaar geleden zijn, dat mijn arme Ole vertrokken is! En wie zal kunnen voorspellen, wanneer hij ons weer te Dal zal komen bezoeken? Niemand, nietwaar? O, dat visschersbedrijf is toch het ellendigste bestaan op de wereld!'' 'En, of wij er bij zijne terugkomst nog zijn zullen?'' prevelde vrouw Hansen zoo zacht, dat hare dochter onmogelijk kon hooren, wat zij zeide. Hulda ging de straatdeur der herberg sluiten, die op den weg van het Vestfjorddal uitkwam. Zij nam niet eens de voorzorg om den sleutel in het slot om te draaien. In dat gastvrije land van Noorwegen zijn die veiligheidsmaatregelen volmaakt overbodig. Men acht het oirbaar, dat ieder reiziger zoowel des nachts als over dag de huizen der gaards en der soeters kan binnentreden, zonder dat het noodzakelijk zij, dat hen de deur geopend worde. Geen bezoek van nachtelijke rondsluipers of van boosdoeners is te vreezen, zoomin in de baljuwschappen als in de meest afgelegen gehuchten van de provincie. Geen misdadige aanslag tegen de goederen of de personen der ingezetenen heeft er ooit het veiligheidsgevoel der bewoners verzwakt of gekrenkt. Moeder en dochter bewoonden twee vertrekken, die op de eerste verdieping aan den voorkant van de herberg gelegen waren. Het waren twee frissche en uiterst zindelijke kamers, die wel is waar op bescheiden wijze gemeubileerd waren, maar waarin bij de geheele inrichting en rangschikking de liefelijke en zorgzame hand der degelijke huisvrouw te ontwaren was. Daarboven onder de dakbedekking, die als de nokluifel van een Zwitsersch huisje breed uitstak, bevond zich de kamer van Joël, die het daglicht slechts ontving door één venster, dat evenwel door eene keurig bewerkte omlijsting van dennenhout omgeven was. Vandaar kon het oog niet alleen een prachtig en grootsch vergezicht op het gebergte genieten, maar ook dringen in de diepte van het nauwe dal, waarin de Maan, eene rivier, die volkomen het karakter van een woesten bergstroom had, bruiste. Een houten trap met fraai bewerkte leuning en gladde treden verleende van uit de groote zaal, die gelijkvloers gelegen was, toegang tot de bovenverdiepingen. Er was niets bekoorlijkers uit te denken dan het gezicht van die woning, waar den reiziger eene verpleging wachtte, zooals hem slechts zelden in de herbergen van Noorwegen ten deel valt. Hulda en hare moeder betrokken dus de eerste verdieping. Daar zonderden zij zich beiden af, wanneer zij zonder gasten waren. Reeds was vrouw Hansen de trap opgeklommen, waarbij zij zich door middel van een veelkleurigen glazen kandelaar voorlichtte, toen zij zich bedacht en plotseling staan bleef. Buiten werd toch aan de deur geklopt en eene luide stem vernomen: 'Vrouw Hansen! Vrouw Hansen!'' riep zij. Vrouw Hansen daalde de trap weer af. Haar gelaat teekende blijkbaar nieuwsgierigheid. 'Wie kan nog zoo laat komen?'' mompelde Hulda zacht en op vreesachtigen toon. 'Dat vraag ik mij al af,'' antwoordde hare moeder, die ook ongerust scheen. 'Als Joël maar niets overkomen is,'' hernam het jonge meisje met gejaagde stem. En haastig stapte zij naar de deur, die zij in een oogwenk openmaakte. Daar stond een jonge borst--een van die knapen, die het beroep van skydskarl uitoefenen, een beroep dat daarin bestaat zich aan het achterste gedeelte der karretjes vast te klemmen om zoo mede te draven, ten einde het paard naar de vorige verspanningsplaats, wanneer van trekdier verwisseld moet worden, terug te kunnen voeren. Die knaap stond, toen de deur openging, rechtop op den drempel en nam met vriendelijk gebaar zijne pet af. 'Wat verlangt ge op dit uur?'' vroeg Hulda. 'Vooreerst u goedenavond te wenschen,'' antwoordde de knaap, beleefd groetend. 'Is dat alles?'' vroeg het meisje den groet met een hartelijken glimlach beantwoordende. 'Neen.'' 'Wat dan nog?'

...Mijnmanagementboek.Nl. ISBN 9789463425971 Zes paar behoeften van een persoon zijn vaak de oorzaak van miscommunicatie en bepalen voor een deel de communicatiepatronen ... Classics in European Languages - Het Stoomhuis ... ... . Laboratorium van de Geest is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Laboratorium van de Geest PDF te downloaden op onze website bank72.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Laboratorium van de Geest Classics in European Languages - Het loterijbriefje (geïllustreerd) Je begrijpt me gewoon niet. Willem Is Verdrietig. Noorder Schatten. Waar ik ook heen ga. Zebra Fase 1 t/m 4 Grammatica. De dood is niet het einde. Romeinen in Woerden. Handleiding Maple 16. Co ... bol.com | Classics in European Languages - Het ... ... . Willem Is Verdrietig. Noorder Schatten. Waar ik ook heen ga. Zebra Fase 1 t/m 4 Grammatica. De dood is niet het einde. Romeinen in Woerden. Handleiding Maple 16. Coulissen van de macht. Het Vaticaan. Jules Verne is een geweldige auteur. Download en lees het boek Classics in European Languages - Robur de Veroveraar (geïllustreerd) op onze website bank72.nl. Helemaal vrij. U vindt Classics in European Languages - Robur de Veroveraar (geïllustreerd) in PDF, ePUB, MOBI....