Gratis elektronische bibliotheek

Classics in European Languages - De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren (geïllustreerd) - Jules Verne

Genieten Classics in European Languages - De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren (geïllustreerd) Jules Verne epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: oktober 2015
DIMENSIE: 6,31
ISBN: 1230000744683
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jules Verne

Omschrijving:

Amerika is een groot land, een land ook van groote dingen: grootesteden, groote wildernissen, groote spoorwegen, groote mannen, grooterivieren, groote ondernemingen, groote plannen, groote vereenigingen,in dat groote land clubs genaamd.Onder die clubs behoort de Gun-club niet het laatst vermeld teworden. Zij ontstond tijdens den oorlog tusschen de Noordelijkenen Zuidelijken. Dat was een tijd van uitvindingen in het vak vanmenschen dooden--ook in het groot. 't Was in dien tijd dat eenzesendertigponder op driehonderd voet afstands dwars door zesendertigpaarden en achtendertig man heen vloog, dat allen bleven liggen,man dood, paard dood. Maar dit was slechts kinderspel bij het stukRodman, dat nagenoeg drie uren gaans ver droeg en met een balletjevan vijfhonderd kilo honderdvijftig paarden en driehonderd man konneêrschieten. Ik zeg: kon; want de proef werd niet genomen, omdat,al spraken de paarden er niet tegen, de manschappen er niet voor tevinden waren. Maar 't geen volgt gebeurde in een der gevechten tegende Zuidelijken: een Rodman zond in één schot twee honderd vijftiendier Zuidelijken naar de andere wereld.Indien het waar is, dat talrijke schermutselingen en gedurigegevechten de oorlogen vernielender maken, is het een waarachtigedaad van menschlievendheid, middelen uit te denken om in het groot degelederen te dunnen, want dan is de krijg zooveel te eer aan het eindevan zijn renbaan. En uit dit oogpunt was het een edel denkbeeld van eenoprichter der Gun-club, een vereeniging te stichten tot uitbreidingen volmaking der kunst om de vernielendst mogelijke kogels of anderedergelijke voorwerpen op den grootstmogelijken afstand weg te schieten.De zaak vond bijval, en wel op echte Amerikaansche wijze. Als namelijkeen burger der Vereenigde Staten een denkbeeld in de hersenen voeltopkomen, zoekt hij een medeburger die er mee instemt. Er zijn dusaanstonds een voorzitter en een secretaris. Komt er een derde bij, danis ook de tweede voorzitter, zegge de vice-president, gevonden. Eenvergadering wordt belegd, tal van leden sluiten zich aan, gewone,buitengewone, werkende, correspondeerende.... de club is in 't leven.Aldus ook de Gun-club. Drie maanden na haar oprichting telde zij 1833werkende en 30 565 correspondeerende leden.Tot het lidmaatschap werd vereischt, dat men een nieuwe soort vanwerpgeschut uitgedacht of minstens een bestaande soort verbeterd had;zoo geen kanon, dan toch een vuurwapen. De leden die aan revolversknutselden, waren echter, schoon aan de letter van het reglementvoldoende, niet machtig in tel.'Wie eigenlijk een groot man onder ons wil zijn,'' zoo sprak eens eender kundigste leden van de club, 'moet eenvoudig worden berekend naarden regel, dat zijn verdiensten evenredig zijn aan het kaliber van zijnstuk, en aan het vierkant van de afstanden op welke het schiet.'' Deman dacht aan de wet van Newton betreffende de algemeene zwaarte.Toen op een goeden dag de vrede tusschen Noord en Zuid geteekendwas door personen die den oorlog overleefd hadden, taanden welde practische inzichten der Gun-club, maar onverflauwd bleefde liefhebberij in plannen en berekeningen over werpgeschut enprojectielen.''t Is toch beroerd,'' zei op zekeren avond de dappere Tom Hunter,terwijl zijn uitgestoken houten beenen bijna vlam vatten in hetkolenvuur, 'niets te doen, niets te hopen! Waar is de tijd, toen hetkanongebulder voor morgenwekker diende?'''Voorbij is die schoone tijd!'' was de uitroep van den vroolijkenBilsby, die met zijn armen zou gezwaaid hebben, als hij ze nog gehadhad. 'Dat was me een tijdje! Men verzon een nieuw mortier, en zoodrawas het niet gegoten of 't was terstond ook afgeschoten. Maar nu? Watschieten zij weg? Bommen?--Ja wel--katoenballen?'Gelijk heb je!'' riep kolonel Blomsberry uit. 'Toen was het leven,nu is het dood zijn, hier te Baltimore,''--want daar was de Gun-clubgevestigd.'En dan geen vooruitzicht,'' voegde de stoutmoedige Maston er bij,terwijl hij met zijn ijzeren haakje aan zijn getah-pertja schedelkrabde. 'Geen wolkje aan den hemel! En toch heb ik, ik die tot uspreekt, juist dezen morgen een plan uitgedacht--nu! asjeblieft, eenplan van een mortier, dat de tegenwoordige oorlogsregelen wegblaast.'''Waarachtig?'' vroeg Tom Hunter, onwillekeurig denkende aan de laatsteuitvinding van Maston.'Waarachtig!'' antwoordde deze. 'Maar wat geeft het? Men kan er tochniets meê uitvoeren, nu het menschdom van niets anders iets meer teduchten heeft, dan van een schrikbarende overbevolking.'''Maar in Europa dan?'' sprak kolonel Blomsberry, 'daar vechten ze nogal eens voor de nationaliteit?'''Waar denk je aan?'' schreeuwde Bilsby uit; 'uitvindingen doen voorvreemdelingen?'''Beter nog dan geheel niets,'' was het antwoord.'Zeker,'' voegde Maston er bij, 'maar dat is zelfs niet om er aante denken.'''Kom, kom,'' liet Tom Hunter zich hooren, terwijl hij met zijn knipmesin de leuning van zijn armstoel zat te snipperen. 'De zaak leidt ertoe, en ons rest niets dan tabak te planten of walvischtraan te koken.'''Wat zeg je daar?'' riep Maston uit. 'Omdat nu niet meer tegende Zuidelijken te vechten valt, zouden wij tot ledigheid gedoemdzijn? Men heeft toch waarlijk niet zoo ver naar een reden van oorlogte zoeken. Hebben onze Vereenigde Staten niet aan Engeland toebehoord?'''Zeker,'' zei Tom Hunter, met zijn kruk op den grond stampende.'Welnu,'' liet Maston zich hooren, 'waarom zou Engeland niet op zijnbeurt eens het eigendom worden van onze Vereenigde Staten!'''Dat ware niet meer dan rechtvaardig,'' merkte kolonel Blomsberry aan.'Stel het dan maar aan den President der Vereenigde Staten voor!'' riepMaston uit, 'en ge zult zien hoe hij u ontvangen zal.'''Zeker slecht,'' mompelde Bilsby tusschen de vier tanden die hij noguit den oorlog had overgehouden.'Dan behoeft hij bij de eerstvolgende verkiezing op mijn stem niette rekenen!'' schreeuwde Maston.'Noch op de mijne,'' voegden de overigen er bij.'Hoe het zij,'' sprak Maston weder, 'als men mij geen gelegenheid geeftom mijn nieuw mortier op waardige wijze te beproeven, neem ik mijnontslag als lid der Gun-Club en ga mij levend begraven in de Arkansas.'''Dan volgen wij u!'' riepen allen tegelijk uit.Den anderen morgen ontvingen de leden het volgend briefje:Baltimore, 3 October.De voorzitter der Gun-Club heeft de eer u kennis te geven,dat in de vergadering van 5 dezer een mededeeling van hoogbelang zal gedaan worden. Hij noodigt de leden dus dringenduit, die bijeenkomst met hunne tegenwoordigheid te willenvereeren.De voorzitter voornoemd,Impey Barbicane.

...nk72.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Dwaal zacht De Srebrenica-dagboeken; Dot-to-dot 2 - Puzzelboek; Jack Ryan 9 - Uitstel van executie; Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Frans; Kunsttechnieken in historisch perspectief; Liefde heeft mij gevonden; Classics in European Languages - De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren (geïllustreerd) Eten Voor Twee; Man die de treinen voorbij zag ... Over het brein PDF Online - pianofortefestival.nl ... ... De reis om de wereld in tachtig dagen (geïllustreerd) door Jules Verne. Classics in European Languages . Bedankt voor het delen! Je hebt de volgende beoordeling en recensie ingeleverd. We zullen ze op onze site publiceren nadat we ze bekeken hebben. Alex Cross - De zaak tegen Alex Cross boek James Patterson pdf. Algemene En Schaarse Vogels Van Nederland boek - Rob G. Bijlsma .epub. Als eten even ... De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren (geïllustreerd ... ... ... De reis om de wereld in tachtig dagen (geïllustreerd) door Jules Verne. Classics in European Languages . Bedankt voor het delen! Je hebt de volgende beoordeling en recensie ingeleverd. We zullen ze op onze site publiceren nadat we ze bekeken hebben. Alex Cross - De zaak tegen Alex Cross boek James Patterson pdf. Algemene En Schaarse Vogels Van Nederland boek - Rob G. Bijlsma .epub. Als eten even moeilijk is boek pdf. Als Jezus in je leven komt… of niet boek - Ton Mol .pdf. Amerika boek .pdf J.L.G. van Oudheusden. De Cazalets 5 - Veranderingen (eBook) De Cazalets 5 - Veranderingen is een geweldig boek. We raden u aan het boek van De Cazalets 5 - Veranderingen PDF te downloaden op onze website pianofortefestival.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur De Cazalets 5 - Veranderingen Free 2-day shipping. Buy De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren (geïllustreerd) - eBook at Walmart.com De Reis Naar De Maan in 28 Dagen en 12 Uren Prijs: € 2,99 tot € 3,99 Classics in European Languages - De Zuidster, het land der diamanten Prijs: € 0,97 Classics in European Languages - In de Oer-wouden van Afrika (geïllustreerd) Prijs: € 0,97 tot € 1,02 De Weg Naar Binnen. Kruitvat Kaukasus. ATLAS MICHELIN BENELUX 2019. De Ene Cel Is De Andere Niet. Classics in European Languages - De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren (geïllustreerd) Verlovingstijd. Buurmeisje Isa... Doorbraak. In De Tuin Van Het Geheugen. STERREVROUW. Links. DMCA; De Reis Naar De Maan in 28 Dagen en 12 Uren Prijs: € 2,99 tot € 3,99 Classics in European Languages - De Zuidster, het land der diamanten Prijs: € 0,97 Classics in European Languages - In de Oer-wouden van Afrika (geïllustreerd) Prijs: € 0,97 tot € 1,02 Classics in European Languages - De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren (geïllustreerd) Cherub (03): extra beveiligd Tegenstellingen, mijn eerste gruffalo F.J. Weijs is een geweldige auteur. Download en lees het boek Een ambacht met hout op onze website online.boek-durf.be. Helemaal vrij. U vindt Een ambacht met hout in PDF, ePUB, MOBI. Boek Classics in European Languages - De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren (geïllustreerd) Jules Verne pdf. boek COMMUNICATIE BEGRIPPENLIJST Knecht epub. Boek De bende van Nijvel G pdf. boek De laatste getuigen Svetlana Alexijevitsj epub. boek De Priesters Van Arick David B. Coe epub. Alex Cross - De zaak tegen Alex Cross boek James Patterson pdf. Algemene En Schaarse Vogels Van Nederland boek - Rob G. Bijlsma .epub. Als eten even moeilijk is boek pdf. Als Jezus in je leven komt… of niet boek - Ton Mol .pdf. Amerika boek .pdf J.L.G. van Oudheusden. Alex Cross - De zaak tegen Alex Cross boek James Patterson pdf. Algemene En Schaarse Vogels Van Nederland boek - Rob G. Bijlsma .epub. Als eten even moeilijk is boek pdf. Als Jezus in je leven komt… of niet boek - Ton Mol .pdf. Amerika boek .pdf J.L.G. van Oudheusden. Classics in European Languages - De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren (geïllustreerd) Langzame man. Portret van Jezus. Niet zoenen. De hemelvaart van Solomon. O jee, het zijn er twee. Politie niet betreden - Snitch. Hoe overleef ik - Hoe overleef ik de puberteit? Mindfulness....